Villkor

Sporthallen i Solna AB (hallbolaget) upplåter enligt ’avtal’ till angiven person eller organisation (abonnenten) angivna lokalutrymmen.

 1. Upplåtelsen gäller under ovan angiven tid med undantag för helgdagar, jul-, nyårs- trettondags-, påsk-, pingst-, och midsommarafton samt övriga helgdagar efter kl. 16:00.
 2. Avgiften utgår även för av abonnenten icke utnyttjad abonnemangstid.
 3. Abonnemangsavgiften erläggs i efterskott enligt översänd faktura, inbetalning gäller enligt angivelse på översänd faktura.
 4. Erläggs icke ovan angivna avgifter enligt fakturans angivelse kan kontraktet om hallbolaget påfordrar, anses från abonnentens sida brutet och abonnemangsrätten överföres till annan sökande.
 5. Hallbolaget förbehåller sig rätt att för annat ändamål disponera lokalen på abonnerad tid varom abonnenten skall underrättas minst 8 dagar i förväg. För sålunda disponerade tid återbetalas abonnenten erlagda avgifter.
 6. Abonnenten är skyldig ställa sig till efterrättelse gällande ordningsföreskrifter och de anvisningar som lämnas av hallbolagets personal. Överträdelse kan medföra abonnemangets annullerande.
 7. Förbjudet att medha och förtära alkoholhaltiga drycker, droger eller dylikt. Överträdelse kan medföra abonnemangets annullerande. Särskilda undantag kan upprättas med hallbolaget.
 8. Abonnenten svarar för ersättning av alla slag vid uppkommande skador på hallbolagets egendom, fast som lös. Ersättning skall då upprättas enligt särskild överenskommelse med
 9. De förhyrda lokalerna får tas tillbruk de hyrda tiderna enligt abonnemang, inom specificerad tid ingår iordningsställande/återställande. Abonnenten har tillgång till omklädningsrum 30min innan och 30min efter bokning.
 10. Abonnenten svarar för att antalet personer ej överskrider tillåtet antal personer samt att nödutgångar hålls fria.
 11. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtalet, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 12. Det åligger abonnenten att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd.
 13. Vid förhyrningen svarar kunden för att tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till hyresobjektet. Hyresvärden äger rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordningen.
 14. Kunden har skyldighet att ombesörja erforderlig läkar- och sjukvårdsberedskap.
 15. TV, radio, video, film eller annan teknisk och elektronisk upptagning får endast ske efter tillstånd från Hallbolaget. Reklam såväl inom som i anslutning till anläggningen/lokalen får inte förekomma utan tillstånd av Hallbolaget

Om inget annat avtalats sker fakturering efter nyttjad tid med förfallodag 30 dagar efter fakturadatum. Förfallodatum framgår på fakturan.

 1. Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av Hallbolaget efter avtal i enlighet med gällande lag och förordning.
 2. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras. Om kunden är en förening kan utebliven betalning komma att kvitteras mot eventuella bidrag till föreningen enligt överenskommelse med Solna Stad.
 3. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (referensränta + 8 %) tills full betalning sker. För dröjsmålsräntefakturor är förfallodagen 20 dagar efter faktura­datum.
 4. Betalning utgår enligt gällande prislista eller enligt separat upprättat avtal.
 5. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, behov av extra städning, reparationer eller i övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnader.
 6. Hallbolaget ansvarar ej för värdesaker eller andra tillhörigheter som medförs till lokalerna.
 7. Dessa villkor gäller tills vidare om inget annat avtalas eller ändring i lag sker.

Om inget annat avtalas gäller nedan villkor vid avbokning

 1. Det går ej att avboka en säsongsbokning. Bokningen gäller enligt avtalad tid och period. Se punkt 1, 2, 4 i sektionen ’Allmänna villkor’
 2. Avbokning av särskild avtalad bokning så som hallhyra för evenemang skall hallbolaget underrättas minst 30dagar innan första hyrtillfälle.
 3. Administrativ-avgift och/eller boknings-avgift erläggs även vid avbokning.